Διορθωτική συντήρηση και μετασκευές

Η διορθωτική συντήρηση αφορά εργασίες που εκτελούνται σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης. Ο στόχος της είναι να επανέλθει ο γερανός σε κατάσταση που θα του επιτρέπει να εκτελεί τις προβλεπόμενες λειτουργίες. Η έγκαιρη επισκευή γνωστών προβλημάτων περιορίζει την πιθανότητα έκτακτων βλαβών που οδηγούν σε διακοπή των εργασιών και, πολλές φορές, επιβάλλεται από τους κανονισμούς.

Η μετασκευή είναι ένας σχετικά εύκολος και οικονομικός τρόπος για να προσθέσετε σύγχρονες λειτουργίες και τεχνολογίες στην υπάρχουσα γερανογέφυρα που διαθέτετε. Ορισμένες συνηθισμένες εργασίες μετασκευής και εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν την αντικατάσταση βαρούλκων και άλλων εξαρτημάτων, την προσθήκη συστημάτων ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας (μετατροπέων συχνότητας –Inverters) και ασύρματου χειρισμού, και την προσθήκη φωτισμού LED. Σε σύγκριση με τον εκσυγχρονισμό, η μετασκευή απαιτεί κατά κανόνα πολύ λιγότερο προγραμματισμό εκ των προτέρων και μικρότερο διάστημα διακοπής των εργασιών.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Προγραμματισμένη επισκευή γερανού

Η αποκατάσταση γνωστών προβλημάτων συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας και στην αποφυγή μεγαλύτερων δαπανών. Καταγράφουμε τις βλάβες των εξαρτημάτων που εντοπίζουμε κατά τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, και συζητάμε μαζί σας τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, προσαρμόζουμε την εκτέλεση των επισκευών του γερανού και του βαρούλκου σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής που έχετε, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών.

Σε περίπτωση βλάβης που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του γερανού, επικοινωνήστε μαζί μας για να προχωρήσουμε σε έκτακτη επισκευή και αποκατάσταση

planned_crane_repairs.png